Chính Sách Bảo Hành
  • Các sản phẩm đươc bảo hành: Tất cả các sản phẩm
  • Các sản phẩm không đươc bảo hành: Không có

Thời gian bảo hành: 12 tháng kể tư ngày nhận hàng, thời gian tính bảo hành dựa vào thời  gian  ghi trên phiếu xuất kho hoặc hóa đơn của sản phẩm cần được bảo hành).

  • Điều kiện bảo hành:

- Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành

  • Điều kiện không bảo hành:

- Vận hành sai quy tắc hướng dẫn

- Người sử dụng tự ý chỉnh sửa lấy

- Và các hư hại xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, động đất…

               Địa điểm và thời gian bảo hành:

+ Địa chỉ bảo hành: 119 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM

+ Số điện thoai: 028 3911 0183

  • Đối với khách hàng trong TP HCM: gửi hàng về văn phòng 119 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM
  • Đối với khách hàng ở tỉnh: gửi hàng về văn phòng 119 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM

Partner

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
(+84-28) 3911 0183